SKRIVARNÄTET   |   AKTUELLT   |   BÖCKER   |   KONTAKT   |   STADGAR   |   HISTORIK
 
 

  STADGAR
1   NAMN OCH HEMORT
          Föreningens namn är Skrivarnätet Småland med hemort Småland.
 
2   FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
          Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas litterära intressen
          genom kurser, föreläsningar, konferenser, bokutgivningar samt
          samverkan i skrivandets alla former.
 
3   MEDLEMSKAP
          Personer i alla åldrar med intresse för skrivandet kan bli medlemmar,
          men föreningen är öppen för alla litterärt intresserade. Medlem blir man
          genom att betala den stadgade medlemsavgiften. Avgiften ska vara
          densamma under hela året oavsett när man blir medlem. Vid utebliven
          betalning upphör medlemskapet. Barn och ungdomar får fram till 19 års
          ålder vara medlemmar utan att betala avgift. Uteslutning kan ske om
          medlem motverkar föreningens syfte och verksamhet, men medlemmen
          äger rätt att få beslutet prövat vid ett föreningsmöte.
 
4   STYRELSE
          Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, samt tre övriga
          ledamöter. Minst fyra sammanträden per år ska genomföras. Vid varje
          sammanträde redovisar kassören föreningens ekonomiska situation.
          Styrelsens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte men
          styrelsemedlemmarna väljs på två år med undantag för valet 2017 då tre
          väljs på ett år. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
 
5   ÅRSMÖTE
          Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång.
          Medlemmarna kallas skriftligen senast två veckor före årsmötet, vars tid
          och plats bestäms av styrelsen. Kallelsen ska innehålla dagordning. Varje
          medlem äger en röst vid årsmötet. Extra ordinarie årsmöte ska hållas
          inom tre månader.
 
          Vid årsmötet ska följande förekomma:
 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val för tiden t.o.m. nästa årsmöte
  1. ordförande
  2. v. ordförande
  3. sekreterare
  4. kassör
  5. ansvarig för hemsidan (adm. och utförande)
  6. övriga ledamöter
 9. Val av valberedning
 10. Medlemsavgift
 11. Övriga ärenden
6   FÖRENINGSMÖTEN
          Föreningsmötenas innehåll och antal bestäms av styrelsen utifrån
          förslag från föreningens medlemmar.
 
7   FIRMATECKNARE
          Föreningens ordförande, vice ordförande och kassör är var för sig
          föreningens firmatecknare.
 
8   STADGEÄNDRING
          Förslag till stadgeändringar ska tillställas årsmötet. Förslagen antas
          med minst av angivna röster på två årsmöten efter varandra.
 
9   UPPLÖSNING
          Förslag om upplösning av föreningen ska underställas årsmötet.
          Vid upplösningen av föreningen tillfaller dess kvarvarande tillgångar
          Smålands Författarsällskap.